Bez bariéry o.z. - Národná platforma proti bariéram

Euro WC kľúč / WC kompas


Súčasná situácia

Závažné ochorenia niektorých skupín pacientov vo výraznej miere ovplyvňujú aj hygienické potreby, čoho dôkazom je nedostatočný alebo zdĺhavý prístup k toaletám na verejných miestach (nemocnice, budovy verejných samospráv, železničné stanice, resp. zariadenia poskytujúce verejné služby). Zdravotne znevýhodnení občania pritom v týchto zariadeniach alebo inštitúciách trávia mnoho svojho času.
Pacienti so závažnými/chronickými ochoreniami s nepriaznivým dopadom na kvalitu či dĺžku ich života: onkologickí pacienti, pacienti s diabetes mellitus, závažnými autoimunitnými, metabolickými a zriedkavými ochoreniami potrebujú prístup k toaletám vo výrazne vyššej miere, než ako potrebujú zdraví pacienti. Rešpektovaním tejto základnej a dôstojnej skutočnosti a komplementárnym zabezpečením uľahčeného prístupu k toaletám by sa im výrazne zmiernili každodenné starosti či už v domácom prostredí, alebo v prípade vycestovania za zdravotnou, resp. inou starostlivosťou. Títo pacienti okrem základnej diagnózy trpia mnohými sprievodnými komplikáciami ako sú bolesti, tráviace problémy, či problémy s mobilitou. Mnohé európske krajiny už dlhšie obdobie využívajú program prístupu špecifikovanej skupiny pacientov k toaletám na všetkých verejných miestach.


Ciele projektu

  • Špecifikácia všetkých skupín pacientov s potrebou špeciálneho prístupu k toaletám na verejných miestach na základe ich zdravotného stavu, resp. formy a stupňa postihnutia.

  • Vybudovanie siete „Euro WC staníc“ s jednotným prístupom prostredníctvom tzv. „Euro WC kľúča“ k toaletám na verejných miestach vo vybranom pilotnom regióne.

  • Vybudovanie a rozšírenie súčasného navigačného a komunikačného webového prostredia, prostredníctvom ktorého budú klientom poskytované informácie o sieti „Euro WC staníc“ a o možnostiach, kedy vzniká nárok na získanie „Euro WC kľúča“ a ako ho získať.


Návrh na priebeh projektu

Pilotným programom je inštalácia zámkov k Eurokľúču v pobočkách Všeobecnej zdravotnej poisťovne a na staniciach Železníc Slovenskej republiky.

  • Vytvorenie pracovnej skupiny pri UPPZ s koordinačnou a konzultačnou úlohou.
  • Definovanie špecifických skupín pacientov s potrebou prístupu k „WC staniciam“, kvôli ich základnému ochoreniu, resp. ich zdravotnému postihnutiu v spolupráci s odborníkmi.

  • Presná špecifikácia všetkých typov verejných miest, ktoré môžu slúžiť ako „Euro WC stanice“. Pôjde najmä o miesta v budovách nemocníc, samosprávy, o miesta so zvýšeným turistickým ruchom, či čerpacie stanice. Konkrétne technické zabezpečenie „Euro WC kľúčov“ po výbere dodávateľa.

  • Vytvorenie komunikačného prostredia a implementácia vybraných nástrojov (vrátane mobilnej aplikácie a linky pomoci), ktoré budú slúžiť pre pacientov ako „Euro WC kompas“, čiže budú mať predovšetkým navigačnú úlohu. Budú taktiež slúžiť na vzájomnú výmenu informácií.

  • Vyhodnotenie projektu, implementácia zhodnotených skutočností so zreteľom na výstupy, jeho odoslanie na MZ SR a partnerom projektu spolu s návrhmi na celoplošné slovenské implementovanie projektu „Euro WC kľúč/WC kompas“ a začlenenie do európskych projektov.

Zdroj: Národná platforma proti bariéram